Návštěvní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

FK SLAVIA OPAVA, z.s. , Wolkerova 1a, 747 05 Opava

Čl. I

Využívání sportoviště

 1. Majitelem sportovního areálu je Statutární město Opava.
 2. Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA, z.s. je uživatelem areálu na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 2.1.2015 a dodatku č. 1 ze dne 29.4.2019.
 3. Sportovní areál je určen k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin, zejména ke kopané.
 4. Uživatel areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s Výkonným výborem Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s.
 5. Uživatel areálu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů o ochraně majetku a respektuje práva a povinnosti užívání vyplývajících ze Smlouvy o výpůjčce. Je povinen dbát upozornění a pokynů členů výkonného výboru Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

Fotbalové hřiště:

 • je pro širokou veřejnost přístupné po domluvě denně v období 1.4. – 30.10. od 15:00 do 20:00 s výjimkou, kdy je využíváno fotbalovým oddílem dle aktuálního rozpisu fotbalových soutěží a tréninků.
 • pro potřeby městských škol, základních škol, středních škol je areál přístupný ve dnech školního vyučování po domluvě s Výkonným výborem Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s., při výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem.

Přilehlé budovy se zázemím, šatny a sociální zařízení, bufet Zahrádka na Slavii:

 • jsou pro členy Fotbalového Kubu SLAVIA OPAVA, z.s. přístupné na základě dohody jednotlivých týmů standardním způsobem dle vnitřní směrnice klubu.
 • pro širokou veřejnost pro provozování sportovní činnosti jsou tyto prostory přístupné na základě dohody s kontaktní osobou Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s.
 • pro širokou veřejnost jsou přístupné záchody a bufet Zahrádka na Slavii denně dle otvírací doby bufetu s výjimkou termínů, rezervovaných pro soukromé akce
 • v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz fotbalového hřiště je Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA, z.s. oprávněn částečně, nebo zcela zrušit provoz
 • nelze-li jinak ze strany uživatele dodržet dohodnutý čas, nebo nemůže-li objednatel přijít vůbec, musí to oznámit včas
 • v případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit kontaktní osobě Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s.

Čl. III

Podmínky užívání sportoviště

 1. Vstup za účelem sportování je povolen v provozní dobu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena.
 2. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na sportoviště donášet další věci, kromě sportovních potřeb. Manipulace s přenosným zařízením je možná jen po dohodě s kontaktní osobou Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s.
 3. Majitel ani Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA, z.s. neodpovídá uživatelům za věci vnesené nebo odložené v areálu, ani za případné újmy na zdraví.
 4. Majitel ani Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA, z.s. nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.
 5. Režim sportoviště bude zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády 148/2006 pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.
 6. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Při školní výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem, mimo školní výuku za děti zodpovídají rodiče.
 7. Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla sportu a fair-play.
 8. V celém areálu Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s. platí zákaz kouření.
 9. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejícím se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou nebo příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 10. Vstup do areálu při mistrovských utkání mužů je možný pouze se zakoupenou vstupenkou, ženy a mládež do 15 ti let mají vstup do areálu zdarma.
 11. V areálu platí zákaz volného pohybu psů a dalších zvířat, zvířatům je zakázán pohyb na hřištích.
 12. Celý areál Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s. je monitorován a zabezpečen kamerovým systémem se záznamem.

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je oprávněný zástupce, správce areálu a člen výkonného výboru Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s. oprávněn jej z areálu vykázat.
 2. Pokud přes upozornění na nevhodné chování odmítá návštěvník změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je zástupce, správce areálu a člen výkonného výboru Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s. oprávněn přivolat policii ČR.
 3. Oprávněný zástupce, správce areálu a člen výkonného výboru Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s. má právo nevpustit do areálu lidi, kteří v minulosti již vícekrát porušovali provozní řád a byli upozorněni, že do areálu nesmí.

Čl. V

Rezervace sportovišť

Zájemci si mohou rezervovat hřiště buď ústně, nebo telefonicky dle pravidel a podmínek Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s. a to na následujících kontaktech:

Dalibor Fišer; fkslaviaopava@seznam.cz; 774 566 725

Ivo Kratochvil; 725 822 300

Hřiště jsou určena především pro trénink členů Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA, z.s.

Volné provozní hodiny jsou nabízeny k pronájmu po dohodě s Fotbalovým Klubem SLAVIA OPAVA, z.s. na základě smluvní objednávky

Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.Za Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA, z.s. v Opavě dne 10. dubna 2021

Dalibor Fišer

Předseda Fotbalového Klubu SLAVIA OPAVA z.s. fkslaviaopava@seznam.cz

774 566 725